In trang này | Close Window

Chuyen de CO2 va SO2 tac dung voi dd kiem

In từ: Diễn đàn tổng hợp của trường THPT số 2 Văn Bàn
Category: Trao đổi học tập
Tên diễn đàn: Các môn khoa học tự nhiên
Giới thiệu: Toán - Lý - Hóa
URL: http://www.vanban2.edu.vn/forum/forum_posts.asp?TID=301
In ngày: 25 Mar 2017 lúc 08:45
Phiên bản Software: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Chuyen de CO2 va SO2 tac dung voi dd kiem
Viết bởi: linh
Tiêu đề: Chuyen de CO2 va SO2 tac dung voi dd kiem
Ngày viết: 14 Dec 2010 lúc 09:06

001: (ĐH A – 2009) Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 1,182. B. 3,940. C. 1,970. D. 2,364.
002: (ĐH A – 2008) Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82.
003: (ĐH A – 2007) Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04.
004: Quá trình thổi CO2 vào dung dịch NaOH muối tạo thành theo thứ tự là
A. NaHCO3 , Na2CO3 B. Na2CO3 và NaHCO3
C. Na2CO3 D. Không đủ dữ kiện xác định.
005: Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 muối thu được là
A. Ca(HCO3)2 B. CaCO3 C. Cả A và B D. Không xác định được.
006: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đkc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng gồm
A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. Cả CaCO3 và Ca(HCO3)2 D. Không đủ dữ kiện để xác định.
007: Hấp thụ hoàn toàn a mol khí CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2 thì thu được hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Quan hệ giữa a và b là
A. a  >  b B. a  <  b C. b  <  a  <  2b D. a = b
008: Sục V lít CO2 (đkc) vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 9,85g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi cho dung dịch H2SO4 dư vào nước lọc thu thêm 1,65g kết tủa nữa. Giá trị của V là
A. 11,2 lít và 2,24lít B. 3,36 lít C. 3,36 lít và 1,12 lít D. 1,12 lít và 1,437 lít
009: Sục V lít CO2 (đkc) vào 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82g kết tủa. Giá trị của V là
A. 1,344l lít B. 4,256 lít C. 1,344l lít  hoặc 4,256 lít D. 8,512 lít
010: Cho 5,6 lít CO2 (đkc) đi qua 164ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được khối lượng chất rắn là
A. 26,5g B. 15,5g C. 46,5g D. 31g
011: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol etan rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là
A. 8,4g và 10,6g B. 84g và 106g C. 0,84g và 1,06g D. 4,2g và 5,3g
012: Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5 gam kết tủa. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2 là
A. 18,8 B. 1,88 C. 37,6 D. 21
013: Cho 112 ml khí CO2 (đkc) bị hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dung dịch Ca(OH)2 ta thu được 0,1g kết tủa. Nồng độ mol/lít của dung dịch nước vôi là
A. 0,05M B. 0,005M C. 0,015M D. 0,02M
014: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 14 tạo thành 3,94g kết tủa. V có giá trị là
A. 0,448 lít B. 1,792 lít C. 0,75 lít D. 0,448 hoặc 1,792 lít.
015: Sục 1,12 lít CO2(đkc) vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M khối lượng kết tủa thu được là
A. 78,8g B. 98,5g C. 5,91g D. 19,7g
016: Thổi V lit (đktc) CO2 vào 100 ml dd Ca(OH)2 1M, thu được 6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa. Gía trị V là:
A. 3,136 B. 1,344 C. 1,344 hoặc 3,136 D. 3,36 hoặc 1,12
017: Sục V lít CO2 (đkc) vào 200 ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo 23,6 g kết tủa. Giá trị của V là
A. 8,512 lít B. 2,688 lít C. 2,24 lít D. Cả A và B  đúng
018: Đốt cháy hoàn toàn 1,6g lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 10,85g B. 16,725g C. 21,7g D. 32,55g
019: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) là
A. 250 ml B. 500 ml C. 125 ml D. 175 ml
020: Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 10,85 gam B. 16,725 gam C. 21,7 gam D. 32,55 gam
021: Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 2,5
022: Thổi CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2¬. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
A. 0 gam đến 3,94g B. 0,985 gam đến 3,94g C. 0 gam đến  0,985g D. 0,985 gam đến 3,152g
023: Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH  0,2M và KOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là
A. 9,5gam B. 13,5g C. 12,6g D. 18,3g
024: Cho 6,72 lit khí CO2 (đktc) vào 380 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A . Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch A được m gam kết tủa. Gía trị m bằng
A. 19,7g B. 15,76g C. 59,1g D. 55,16g
025: Hấp thụ hết 0,672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH vào bình này thì khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là
A. 1,5g B. 2g C. 2,5g D. 3g
026: Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M và KOH 0,2M. Sau phản ứng được dung dịch X.  Lấy 1/2 X tác dụng với Ba(OH)2 dư, tạo m gam kết tủa. Giá trị m và tổng khối lượng muối khan sau cô cạn X lần lượt là
A. 19,7g và  20,6g B. 19,7gvà 13,6g C. 39,4g và 20,6g D. 1,97g và  2,06g
027: Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?
A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20gam C. Giảm 16,8gam D. Giảm 6,8gam
028: Cho V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M được 19,7 gam kết tủa. Gía trị lớn nhất của V là
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 6,72
029: Dẫn V lít CO2 (đkc) vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,5 M. Sau phản ứng được 10g kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. Cả A, C đều đúng.
030: Tỉ khối hơi của X gồm CO2 và SO2  so với N2 bằng 2. Cho 0,112 lít (đktc) X qua 500ml dung dịch Ba(OH)2. Sau thí nghiệm phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa dung dịch Ba(OH)2 thừa. Thành phần % số mol mỗi khí trong hỗn hợp X là
A. 50% và 50% B. 40% và 60% C. 30% và 70% D. 20% và 80%.
031: Hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH x mol/l được 10,6 gam Na2CO3 và 8,4 gam NaHCO3. Gía trị V và x lần lượt là
A. 4,48lít và 1M B. 4,48lít và 1,5M C. 6,72 lít và 1M D. 5,6 lít và 2M
032: Đốt 2 ancol metylic và etylic rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy có kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 4,6g.Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào có 19,7g kết tủa nữa. Thành phần % khối lượng mỗi rượu là
A. 40% và 60% B. 20% và 80% C. 30,7% và 69,3% D. 58,18% và 41,82%
033: (ĐH A – 2007) Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với H = 81%. Toàn bộ CO2  được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2, được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun X thu thêm 100 gam kết tủa. Giá trị m là
A. 550 B. 810 C. 650 D. 750
034: Đốt 10 gam chất A (C, H, O). Hấp thụ sản phẩm cháy vào 600 ml dung dịch NaOH 1M thấy khối lượng dung dịch tăng 29,2 gam. Thêm CaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng thấy có 10 gam kết tủa. Biết A có CTPT trùng với CTĐGN, vậy A là
A. C5H8O2 B. C5H10O2 C. C5H6O4 D. C5H12O
035: Đốt 2,6 gam hidrocacbon A rồi hấp thụ sản phẩm vào bình chứa 500ml dung dịch KOH, thêm BaCl2 dư vào, sau phản ứng thấy 19,7 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần nước lọc thấy 19,7 gam kết tủa nữa. Biết 90 <  MA < 110, CTPT của A là
A. C2H2 B. C4H4 C. C6H6 D. C8H8
036: Cho m gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHCO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4g kết tủa.. Giá trị của m là
A. 20g. B. 21g. C. 22g. D. 23g.
037: Cho 28g hỗn hợp X (CO2 và SO2) có   = 1,75 lội chậm qua 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,4M được m gam kết tủa. Giá trị m là
A. 54,25. B. 52,25. C. 49,25. D. 41,8.
038: Khi cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được 0,05 mol kết tủa. Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch là
A. 0,15. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,05.
039: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đkc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH a mol/l. Dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa với 100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 1,75. B. 2. C. 1,5. D. 2,5.
040: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đó khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ là
A. tăng 3,04g. B. giảm 3,04g. C. tăng 7,04g. D. giảm 7,04g.

 -------------
linhTrả lời:
Viết bởi: bongsenvang
Ngày viết: 20 Dec 2010 lúc 16:26
1.A
2.A
4.A
5.A
6.C
 
Có gì xin các hạ chỉ giáo. chán rồi chỉ làm thử thế thôi


Viết bởi: bongsenvang
Ngày viết: 20 Dec 2010 lúc 16:26
các hạ học lớp mấy rồi


Viết bởi: linh
Ngày viết: 29 Dec 2010 lúc 19:23
muốn giải tốt chuyên đề này phải nắm chắc tỉ lệ nOH-/nCO2.-------------
linh


Viết bởi: bongsenvang
Ngày viết: 29 Dec 2010 lúc 19:27
chuyên đề này tôi nắm rất vững


Viết bởi: Saukhoyeuem
Ngày viết: 30 Dec 2010 lúc 00:36
Thật ngông cuồng quá nhỉ, thi ĐH chưa em?


Viết bởi: bongsenvang
Ngày viết: 30 Dec 2010 lúc 13:31

Đã Và ĐangViết bởi: linh
Ngày viết: 30 Dec 2010 lúc 18:38
Nếu bạn năm rõ chuyên đề này rồi thì giải chi tiết cho mọi người tham khảo được ko? 

-------------
linh


Viết bởi: hatuyet
Ngày viết: 09 Mar 2011 lúc 16:28
sao lam dai
ZậyIn trang này | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info